03:33:05 239.6 50.0 230.1 50.0 0184 0159 003 420 52.60 002 068 0037 0005 080.6 52.53 00000 00110110 00 00 00309 010
Akt Max Akt Min Max
Vyst. vykon [W] 159 3872 U vyst. [V] 230,1 223,5 250,6
Vyst. vykon [VA] 184 3929 U vstup. [V] 239,6 222,4 250,6
Akt. FV. vykon [W] 309 1169 U bat. [V] 52,6 50,0 53,7
Teplota menica [C] 37 40 I bat. [A] 2 -48 17
Mod (B, L, S) B FV. napatie [V] 80,6 51,4 104,7
Graf denných vykonov Graf týždenných vykonov