01:20:57 243.6 50.0 230.2 49.9 0161 0116 003 422 52.70 000 072 0033 0000 000.0 00.00 00004 01010000 00 00 00000 010
Akt Max Akt Min Max
Vyst. vykon [W] 116 208 U vyst. [V] 230,2 229,7 230,3
Vyst. vykon [VA] 161 253 U vstup. [V] 243,6 239,5 245,6
Akt. FV. vykon [W] 0 0 U bat. [V] 52,7 52,7 52,9
Teplota menica [C] 33 33 I bat. [A] -4 -6 0
Mod (B, L, S) B FV. napatie [V] 0,0 0,0 0,0
Graf denných vykonov Graf týždenných vykonov