05:26:05 235.8 49.9 229.8 50.0 0298 0293 007 421 52.80 000 074 0033 0001 058.3 52.78 00006 01110110 00 00 00063 010
Akt Max Akt Min Max
Vyst. vykon [W] 293 2375 U vyst. [V] 229,8 228,5 251,0
Vyst. vykon [VA] 298 2375 U vstup. [V] 235,8 230,2 251,0
Akt. FV. vykon [W] 63 1454 U bat. [V] 52,8 50,6 55,1
Teplota menica [C] 33 36 I bat. [A] -6 -45 23
Mod (B, L, S) B FV. napatie [V] 58,3 52,7 117,6
Graf denných vykonov Graf týždenných vykonov