02:39:34 B
Akt Max Akt Min Max
Vyst. vykon [W] 49 224 U vyst. [V] 229,9 229,7 230,3
Vyst. vykon [VA] 114 253 U vstup. [V] 245,7 235,8 248,4
Akt. FV. vykon [W] 0 0 U bat. [V] 52,4 52,2 52,5
Teplota menica [C] 37 38 I bat. [A] -2 -6 0
Mod (B, L, S) B FV. napatie [V] 0,0 0,0 0,0
Graf denných vykonov Graf týždenných vykonov